Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica

GPS: N48°44'6'' E19°8'44''

Múzeum vzniklo v roku 1889 ako Mestské múzeum. Sídli v na Námestí SNP v Banskej Bystrici a v súčasnosti má v prevádzke 3 stále expozície. 

Spoločenskovedná expozícia sa nachádza v Thurzovom dome na Námestí SNP č. 4, expozícia venovaná histórii Banskej Bystrice sa nachádza v Matejovom dome na Námestí Štefana Moyzesa 20 a prírodovedná expozícia v Tihányiovskom kaštieli na Radvanskej ulici č. 27. V máji 2010 získali prestížnu cenu Múzeum roka 2009.

V súčasnosti je Stredoslovenské múzeum inštitúcia zameraná na dokumentáciu vývoja spoločnosti a prírody v Banskobystrickom kraji.

Neodmysliteľnou súčasťou poslania múzea je prezentačná a výchovno-vzdelávacia činnosť (tvorba výstav, tvorivých dielní, kostýmovaných prehliadok, koncertov, prednášok a seminárov) venovaná širokej odbornej i laickej verejnosti so zvláštnym zreteľom na školopovinnú mládež.

Expozícia v Thurzovom dome: 
Expozícia ponúka prehliadku niekoľkých miestností tematicky venovaných rôznym oblastiam histórie a kultúry Banskobystrického regiónu. Časť je venovaná archeologickým exponátom a barokovému umeniu. Samostatné miesto patrí baníckej problematike, dobovému meštianskemu nábytku a národopisnému materiálu. Expozícia predstavuje Banskú Bystricu ako niekdajšiu medenú metropolu Európy. Súčasťou expozície je Zelená miestnosť so vzácnou nástennou maľbou z konca 15. storočia. V Thurzovom dome sa počas celého roka koná rad sprievodných podujatí, viac informácií o nich nájdete na webovej stránke múzea.

Expozícia v Matejovom dome: 
Expozícia bola slávnostne otvorená v roku 2009 po komplexnej rekonštrukcii celého objektu Matejovho domu. Je venovaná histórii mesta Banská Bystrica, vznikla tu klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeológia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc, zbrojnica prezentuje zbierku chladných zbraní. Nachádzajú sa tu miestnosti venované významným banskobystrickým osobnostiam a starostom, bohatú históriu remesiel prezentuje vyše 700 zbierkových predmetov. Expozícia gotickej plastiky a maľby predstavuje unikáty slovenského i európskeho významu. Expozícia je ozvučená hudbou banskobystrických autorov a je v nej využitá audiovizuálna prezentácia a počítačová technika.

Expozícia v Tihányiovskom kaštieli:
Expozícia “Príroda stredného Slovenska” poskytuje ucelený obraz o prírodných pomeroch stredného Slovenska prostredníctvom 2400 exponátov. Člení sa na 8 celkov prezentujúcich krajinu tohto regiónu. V každom z nich sú predstavované typické ukážky prírodných systémov s naznačením ekologických väzieb medzi ich prvkami. Problematiku dokresľujú informácie o ochrane prírody a životného prostredia. Návšteva expozície poskytuje možnosť oboznámiť sa s geologickou stavbou, flórou a faunou stredoslovenského regiónu, rozširuje vedomosti z ekológie a ochrany prírody. Umožňuje naučiť sa poznávať bežné i menej známe druhy hornín, minerálov, rastlín a živočíchov. Jedna miestnosť je ozvučená zvukmi a hlasmi živočíchovktoré si môžu návštevníci sami zapínať podľa výberu na paneli. V rámci vyučovacích hodín v expozícii pomáha doplniť výuku prírodopisu, zemepisu a biológie podľa učebných osnov základných a stredných škôl, ale i špecializovaných vysokoškolských vedných odborov.

Zdroj: Kultúrno informačné stredisko Banská Bystrica, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica