Prvé osídlia už 5000 r. pred Kristom

Územie Slovenska bolo osídlené už od najstarších dôb. Postupne sa tu rozvíjali viaceré kultúry, ktoré v 4. storočí pred Kr. zasiahla expanzia Keltov a na prelome letopočtov germánsko-rímske súperenie. V dobe sťahovania národov sem začali prichádzať prví slovanskí obyvatelia. Po Samovej ríši v polovici 7. storočia, ktorej centrálnu časť tvorilo územie Slovenska, a Nitrianskom kniežatstve na začiatku 9. storočia, tu vznikla v roku 833 Veľkomoravská ríša – prvý spoločný štát predkov Čechov a Slovákov. Po páde Veľkej Moravy začiatkom 10. storočia pohltili územie Slovenska staromaďarské kmene a územie Slovenska s jeho obyvateľmi sa na dlhé tisícročie stalo súčasťou uhorského štátu.

Uhorský štát po prvých storočiach vnútorného zápasu medzi šľachtou a panovníkom sa postupne skonsolidoval a i na dnešnom Slovensku prišlo k hospodárskemu rozmachu. Rozvíjali sa banské mestá,  obchodné centrá a na území dnešnej Bratislavy bola v roku 1467 založená i prvá univerzita na Slovensku – Academia Istropolitana. Po vpáde Turkov do strednej Európy sa v Uhorsku stali panovníckym rodom Habsburgovia, ktorí tu vládli do roku 1918.

Z pohľadu slovenského národa bolo zlomovým predovšetkým 19. storočie, v ktorom po prvýkrát Slováci sformulovali svoj vlastný politický program. Sľubný rozmach národného hnutia ochromilo rakúsko – maďarské vyrovnanie v roku 1867 a nadchádzajúce obdobie maďarizácie, ktoré trvalo plných 50 rokov. Až prvá svetová vojna zaktivizovala protirakúsko-uhorský odpor, ktorý vyvrcholil v roku 1918 vyhlásením deklarácie o spojení slovenského národa s českým národom do jedného celku – Česko-slovenskej republiky.

V roku 1939 pod vplyvom medzinárodných udalostí na Slovensku vznikol samostatný Slovenský štát, avšak po skončení druhej svetovej vojny bolo Česko-slovensko znovu obnovené. Rozhodujúcu moc v ňom postupne získala komunistická strana a až tzv.nežnou revolúciou v novembri 1989 prišlo k zvrhnutiu komunistickej diktatúry. Demokratická spoločnosť vyplavila na povrch viacero problémov, ktoré mali za následok rozpad spoločného štátu Čechov a Slovákov a vznik samostatnej Slovenskej republiky (1. januára 1993).

Od mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie. V decembri 2007 sa stalo súčasťou Schengenského priestoru a od 1.1.2009 sa prijatím jednotnej európskej meny euro zaradilo aj medzi krajiny Európskej menovej únie.

 

Prehľad významných historických udalostí a medzníkov

asi 5 000 rokov pred Kr.
Na územie Slovenska prišli prví roľníci, ktorí začali stavať prvé sídla.

5. storočie
Prví Slovania prekročili karpatské priesmyky a objavili sa na území dnešného Slovenska.

623 až 658
Franský kupec Samo sa postavil na čelo kmeňového zväzu Slovanov. Vytvoril a viedol Samovu ríšu – prvý štátny útvar západných Slovanov.

833
Moravské knieža Mojmír I. vyhnal knieža Pribinu z Nitry a spojením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva vytvoril Veľkomoravskú ríšu.

1000
Vznikol uhorský štát na čele s kráľom Štefanom I. Územie dnešného Slovenska sa stalo jeho súčasťou.

1238
Trnava a Krupina, ako prvé mestá na Slovensku, získali mestské výsady.

1428 až 1443
Do Uhorska vpadli husiti.

1467 až 1490
V Prešporku (dnešná Bratislava) pôsobila prvá vysoká škola na území dnešného Slovenska – Academia Istropolitana.

1536
Uhorský snem povýšil Prešporok na hlavné mesto Uhorska.

1604 až 1711
Uhorsko sa zmietalo v sérii šiestich stavovských povstaní uhorskej šľachty proti Habsburgovcom.

1787
Anton Bernolák kodifikoval prvý slovenský spisovný jazyk, ktorý sa však neujal.

1843
Druhá kodifikácia spisovnej slovenčiny, ktorej autorom bol Ľudovít Štúr, bola úspešnejšia a stala sa základom dnešnej spisovnej slovenčiny.

1863
V Martine založili Maticu slovenskú, prvú národnú inštitúciu zameranú na povznesenie vzdelanosti a kultúry Slovákov.

1918
Slovensko sa stalo súčasťou Česko-slovenskej republiky, ktorú vyhlásili 28. októbra v Prahe. Bratislava sa stala hlavným mestom Slovenska.

1939
V Bratislave vyhlásili 14. marca samostatnú Slovenskú republiku. Prezidentom Slovenského štátu vytvoreného z vôle fašistického Nemecka sa stal katolícky kňaz Jozef Tiso.

1944
Na strednom Slovensku vypuklo 29. 8. Slovenské národné povstanie.

1944 a 1945
Vstupom Červenej armády 6. októbra 1944 na Slovensko v oblasti Duklianskeho priesmyku sa začalo oslobodzovanie krajiny od fašistickej nadvlády.

1948
Vo februári 1948 sa Slovensko dostalo do područia komunistov a Sovietskeho zväzu.

1989
Novembrová revolúcia priniesla zásadné politické zmeny. Komunistov zbavila moci a otvorila cestu demokracii a pluralite.

1993
Dňa 1. januára sa Slovensko stalo samostatným a zvrchovaným štátom, ktorý 19. januára prijali za člena OSN.

2004
Dňa 1. mája sa Slovensko stalo členom Európskej únie.

2007
V decembri sa Slovensko stalo súčasťou Schengenského priestoru – systému voľného pohybu osôb v rámci 25 krajín Európy.

2009
1. 1. prijala Slovenská republika jednotnú európsku menu euro a zaradila sa tak medzi krajiny Európskej menovej únie.