Slovenské národné literárne múzeum Martin

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Martin, Martin

GPS: N49°4'2'' E18°55'23''

Slovenské národné literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice plní múzejno-dokumentačné a prezentačné úlohy ústredného literárneho múzea na Slovensku. Jeho náplňou je zhromažďovať, odborne spracovávaťuchovávať a sprístupňovať múzejné predmety so vzťahom k dejinám slovenskej literatúry.

Múzeum zhromažďuje, zhodnocuje, spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, knižnej kultúry a knižnej grafiky. Buduje súbory zbierok so zameraním všestranne dokumentovať slovenskú literatúrujej dejiny, prezentáciu a popularizáciu.

Trvalá expozícia, ktorá sa nachádza v tejto budove, múzejnou formou predstavuje vývin slovenskej literatúry od 9. storočia po súčasnosť. Expozícia sa člení na tieto témy: Národná dvorana, Veľkomoravská ríša – kolíska slovanského písomníctva, Nové konštituovanie slovenskej stredovekej literatúry po vzniku uhorského štátu, Slovenská renesančná a humanistická literatúra, Literatúra na Slovensku v období baroka, Osvietenstvo a počiatky národného obrodenia, Klasicizmus, Romantizmus a matičné roky, Realizmus a slovenská moderna.

V expozícii sa prezentujú najvýznamnejšie literárne pamiatky, ktoré poukazujú na históriu slovenského národa. Najvzácnejšie rukopisyinkunábuly a tlače sú predstavené vo forme faksimile (verné kópie originálov).

Súčasťou SNLM je Národný cintorín, ktorý sa nachádza v centre mesta Martin. Stála expozícia a odborné pracoviská sídlia v prvej historickej budove Matice slovenskej.

Zdroj: Slovenské národné literárne múzeum Martin