Banskobystrický geopark

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Slovenská Ľupča

GPS: N48°46'2'' E19°16'30''

Banskobystrický región je veľmi zaujímavý pestrou geologickou stavbou, ktorá dala vzniknúť rozmanitému reliéfu tejto časti Slovenska, ale aj bohatstvom nerastných surovín, najmä rudných.

Ťažba rúd bola v minulosti hlavným faktorom, ktorá ovplyvňovala život v tejto oblasti. Svetoznáma bola najmä ťažba medených rúd v oblasti Španej Doliny, Starých Hôr a Ľubietovej, ktorá pred objavením Ameriky predstavovala najväčšie ložisko medi vo vtedajšom známom svete. Po ťažbe týchto ložísk sa zachovalo mnoho baníckych pamiatok, predovšetkým budovy šácht a hút, klopačky, portály štôlní, veľký význam má aj dômyselný vodovodný systém s dĺžkou približne 40 kilometrov.

Budovanie Banskobystrického geoparku, ktorého územia sa dnes rozprestiera na ploche 886 km2, začalo v roku 2006 a predpokladom na jeho vznik bola existencia a využitie geologických a baníckych lokalít, ekologických fenoménov a historických pamiatok Banskej Bystrice a jej okolia. Územie geoparku zahŕňa okres Banská Bystrica (mesto Banská Bystrica a obce Badín, Baláže, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hiadeľ, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Lučatín, Ľubietová, Malachov, Medzibrod, Motyčky, Moštenica, Môlča, Nemce, Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Sebedín-Bečov, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina, Tajov, Turecká, Vlkanová), okres Žiar nad Hronom (mesto Kremnica) a okres Brezno (obce Nemecká a Ráztoka). Geopark je od roku 2016 národným geoparkom Slovenskej republiky, zaradeným do Siete geoparkov SR.

Z hľadiska turistického a krajinárskeho tu existuje množstvo turistických chodníkov a okolité hory poskytujú významný priestor pre zimné, ale aj letné športy. Listnaté a zmiešané lesy vôkol Banskej Bystrice poskytujú nielen útočisko množstvu zveri, ale ukrývajú aj botanicky zaujímavé a hodnotné miesta. Na území geoparku sa nachádza spolu 292 lokalít. Do jeho územia pokrývajúceho 6 vidieckych mikroregiónov zasahujú aj Národný park Veľká Fatra, Národný park Nízke Tatry a Chránená krajinná oblasť Poľana.

Okolie Banskej Bystrice je zaujímavé aj z etnografického hľadiska a možno tu nájsť zachovanú pôvodnú ľudovú architektúru, nehovoriac o meštianskej architektúre samotnej Banskej Bystrice a Kremnice. Svetoznámou raritou je aj špaňodolinská čipka. V rámci územia geoparku je k dispozícii 16 náučných a 30 turistických chodníkov.

Geopark je fenomén, ktorý vracia ľudí ku koreňom a súčasne chráni hodnoty pre budúcnosť, pričom nie je len produktom, ale aj územím mimoriadnej hodnoty.

Web: Banskobystrický geopark

Videogaléria