Automobilová doprava


Tieto informácie pre motoristov sú zaktualizované aj podľa zákona o cestnej premávke, príslušných vyhlášok a dodatkov platných od 1. 1. 2014.

Pri vjazde na Slovensko je potrebné mať so sebou aj medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu. Odporúča sa vyhotovenie fotokópie cestovných dokladov, čím sa v prípade straty podstatne zjednoduší zaobstarávanie náhradných dokladov.

Cesty
Cestná sieť je na Slovensku hustá a dobre udržiavaná. Tvoria ju diaľnice, cesty pre motorové vozidlá, štátne cesty I. a II. triedy a vedľajšie cesty. Z takmer 18 000 km verejných cestných komunikácií tvoria cesty I. triedy približne 17 %.

Náročnejšie pre motoristov sú najmä cesty vedúce naprieč Slovenskom v smere juh – sever, pretože musia prekonávať horské hrebene. Zvlášť frekventované sú cestné horské priechody Donovaly (Ružomberok – Banská Bystrica), Veľký Šturec (Martin – Banská Bystrica) a Čertovica (Liptovský Mikuláš – Brezno). Pri jazde do svahu musia nákladné vozidlá pustiť kolóny jazdiace za nimi (ak treba aj odstavením vozidla na najbližšom vhodnom mieste – odstavnom pruhu, parkovisku a pod.).

V zimnom období treba počítať so snežením a poľadovicou. Ak je na ceste ľad, sneh alebo poľadovica, sú povinné zimné pneumatiky (u nákladných vozidiel postačuje len na hnacej náprave). V horských oblastiach je dobré v prípade potreby použiť aj snehové reťaze (hlavne pre nákladné vozidlá).

Diaľničná sieť
Sieť diaľnic merajúca v súčasnosti vyše 492 km sa neustále rozširuje. V najbližších rokoch sa vybuduje súvislý diaľničný ťah Bratislava – Žilina – Košice. Okrem Prahy má Bratislava už aj priame diaľničné spojenie s Viedňou a čoskoro bude mať priame diaľničné spojenie aj s Budapešťou.

Elektronizácia systému predaja diaľničných známok, tzn. nahradenie diaľničných známok v podobe papierovej nálepky za diaľničné známky v elektronickej podobe, znamená zmenu formy časovo ohraničeného poplatku za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“) v Slovenskej republike s platnosťou od 1. januára 2016. Za použitie diaľnic sa platí.

Za používanie diaľnic a rýchlostných ciest prípojnými vozidlami kategórie O1 (do 750 kg vrátane) a O2 (od 750 kg do 3,5 t vrátane) za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy prevyšuje 3,5 t (karavany, prívesy so športovými motorkami, loďami a pod.) sú k dispozícii tiež 10-dňové, mesačné a ročné známky.

Od 1. januára 2010 bolo zavedené elektronické mýto pre vozidlá nad 3,5 t. Viac informácií o mýte a mýtnych úsekoch, zákazníckych miestach, palubných jednotkách a pod., nájdete na stránke www.emyto.sk.

Rýchlostné limity
obec: 50 km/h (ak príslušnou značkou nie je povolená vyššia alebo nižšia rýchlosť)
mimo obce: 90 km/h (ak príslušnou značkou nie je povolená vyššia alebo nižšia rýchlosť)
diaľnice a cesty pre motorové vozidlá: max. 130 km/h, min. 80 km/h
diaľnice a cesty pre motorové vozidlá v obci: max. 90 km/h, min. 65 km/h

Predpísaná výbava vozidla
Výstražný trojuholník, lekárnička, zdvihák, kľúč na kolesá, náhradná pneumatika, alebo prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky a reflexná vesta (musí byť v kabíne vozidla v dosahu vodiča, pretože ju musí mať oblečenú každá osoba pri núdzovom vystúpení z vozidla).

Pre podrobnejšie informácie o dopravných predpisoch na Slovensku môžete kontaktovať váš automotoklub alebo Slovenský autoturist klub.

Pohonné hmoty
Ceny benzínu a nafty sú na Slovensku porovnateľné s inými európskymi krajinami. Vývoz rezervných pohonných hmôt v množstve viac ako 10 l je zakázaný. Vo väčších mestách a na hlavných dopravných ťahoch majú benzínové čerpacie stanice i nepretržitú prevádzku.

Parkovanie
Parkovanie v centrách miest je možné len na vyhradených miestach. Na platených miestach sa používajú parkovacie lístky z automatov pri parkovisku, alebo karty, ktoré sa dajú kúpiť v novinových stánkoch. Treba ich umiestniť na viditeľnom mieste v aute. Vo veľkých mestách sa dá parkovné uhradiť aj SMS-kou. Parkovanie v zakázaných zónach sa trestá pokutou, alebo zablokovaním (odtiahnutím) vozidla. Pri parkovaní na chodníku musí ostať voľná šírka chodníka minimálne 1,5 m.

Požičovne áut
Požičovne áut sú dostupné v každom väčšom meste na Slovensku. Pohodlnejšie však je, objednať si túto službu pred cestou na Slovensko prostredníctvom cestovnej kancelárie. Vo väčšine slovenských miest je zriadená sieť mestskej hromadnej dopravy (MHD) premávajúcej podľa pevného cestovného poriadku.

Autoopravovne
V každom meste na Slovensku existuje sieť autoopravovní, ktoré zabezpečujú komplexné opravy pre vybraté druhy motorových vozidiel, rýchloservis pre všetky druhy motorových vozidiel a tiež pneuservis. V turistickej sezóne sa upravujú otváracie hodiny na dlhší prevádzkový čas. Súkromní podnikatelia ponúkajú i v ostatných obciach čiastočné opravy vozidiel.


PREDPISY CESTNEJ PREMÁVKY – v skratke
(platné od 1. 1. 2014)

Značenie ciest zodpovedá európskym normám.

Motorové vozidlá
1) Pred jazdou a počas nej je zakázané piť alkohol (aj pivo), či užiť inú návykovú látku, a viesť vozidlo v čase, keď by ešte mohol byť pod jej vplyvom – povolené je 0 promile alkoholu v krvi!
2) Vodič je povinný očistiť auto a príves od snehu a ľadu.
3) Celodenné a celoročné (nonstop) svietenie pre motorové vozidlá je povinné.
4) Je zakázané telefonovať počas jazdy a používať antiradar.
5) Osoba sediaca na sedadle vybavenom bezpečnostným pásom musí byť počas jazdy vozidla pripútaná (týka sa to aj zadných sedadiel). Používanie bezpečnostných pásov je povinné aj v mestách. Osoba nižšia ako 150 cm musí sedieť na špeciálnej bezpečnostnej sedačke.
6) Je zakázané na predných sedadlách prepravovať deti do 12 rokov a zvieratá.
7) Pri núdzovom vystúpení z vozidla musia mať všetky osoby reflexný odev nie zelenej farby (vesty musia byť umiestnené v kabíne v dosahu vodiča).
8) Zimné pneumatiky sú povinné, ak je na ceste ľad, sneh alebo poľadovica – (u nákladných vozidiel postačuje len na hnacej náprave).
9) Povinnosťou vinníka havárie, ktorý poškodil niekomu majetok (s výnimkou auta) je nájsť vlastníka poškodenej veci (napríklad plotu), spoločne s ním vyplniť správu o nehode a podpísať ju. Ak sa to nepodarí, zo škodovej udalosti sa stane dopravná nehoda a musí zavolať políciu.
10) Prednosť v jazde – vodič nesmie ohroziť ani obmedziť druhé vozidlo, cyklistu či chodca pri predchádzaní, obchádzaní, zaraďovaní sa do pruhu, odbočovaní, na prechode a pod.
11) Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú vzdialenosť – t.j. takú, ktorú vozidlo prejde za dve sekundy; ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3, vzdialenosť, ktorú prejde za tri sekundy.
12) Vozidlo smie na chodníku zastaviť a stáť ak ostane voľná šírka chodníka min. 1,5 m.
13) Ak prednosť na kruhovej križovatke neupravujú značky, prednosť má vodič, ktorý do kruhovej križovatky vchádza.
14) Pri vjazde na kruhovú križovatku sa nedáva znamenie o zmene smeru jazdy, znamenie sa dáva len pri výjazde z kruhovej križovatky.
15) Je zakázané predchádzať vozidlo, ak už v danom pruhu predchádza iné vozidlo, ktoré jazdí výrazne väčšou rýchlosťou a predchádzať už začalo (hlavne na diaľniciach).
16) Pri potrebe upozorniť ostatných účastníkov CP na nebezpečenstvo, najmä náhle zníženie rýchlosti – použiť svetelné výstražné znamenie výstražnou funkciou smerových svietidiel.
17) Vodič je povinný zabezpečiť vozidlo a veci v ňom proti krádeži.
18) Motorové vozidlo sa smie používať len na cestách (týka sa to aj motocyklov, skútrov, štvorkoliek a pod. používaných pre šport a zábavu v prírode, okrem výnimiek – vozidiel zabezpečujúcich bezpečnosť, ochranu, zásobovanie neprístupných miest a pod.).
19) Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané (napr. cyklistom).

Motocyklisti a cyklisti
20) Vodič aj spolujazdec na motorke aj štvorkolke musia mať okuliare a s konštrukčnou rýchlosťou nad 45 km/h aj prilby.
21) Na motorke alebo trojkolke nesmie ani vodič ani spolujazdec jesť, piť a ani fajčiť.
22) Cyklisti a motocyklisti môžu na chodníku zaparkovať alebo zastaviť aj v zóne, ktorá zakazuje státie, respektíve zastavenie, ak nechajú chodcom k dispozícii aspoň 1,5 m širokú voľnú šírku chodníka.

Cyklisti a chodci
23) Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po okraji vozovky v obci aj mimo obce viditeľne umiestnené reflexné prvky, alebo reflexnú vestu (nie zelenú).
24) Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po okraji vozovky na sebe viditeľne reflexné prvky, alebo reflexnú vestu (nie zelenú).
25) Cyklista je povinný mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, cyklista mladší 15 rokov má túto povinnosť aj v obci.

Nákladné vozidlá
26) Nákladné vozidlá pri jazde do svahu musia pustiť kolóny jazdiace za nimi (ak treba aj odstavením vozidla na najbližšom vhodnom mieste – odstavnom pruhu, parkovisku a pod.).
27) Na diaľnici nesmú nákladné vozidlá (nad 7500 kg) a jazdné súpravy predchádzať iné vozidlá.
28) Zvláštne motorové vozidlá nesmú používať cesty I. a II. tr. s výnimkou traktorov s ev. číslom, ktoré môžu používať cesty II. tr. v čase 09.00-15.00 h a 20.00-06.00 h.