Atraktívne geoparky stvorené na potulky

Na celom svete existujú územia, ktoré sú svojím spôsobom atraktívne a priťahujú návštevníkov. Zaujímavými môžu byť pre svoju prírodnú, spoločenskú, historickú, alebo inú hodnotu. Niektoré regióny majú kľúčovú úlohu z hľadiska geologickej histórie Zeme, sú zaujímavé určitým významom, jedinečnosťou alebo krásou. Vo svete tak vznikli geoparky, ktoré sa zameriavajú na ochranu neživej prírody, vedecký výskum a v nemalej miere na vzdelávanie a výchovu laickej verejnosti a podnietenie jej záujmu o cieľavedomú ochranu živej i neživej prírody. V súčasnosti sú na Slovensku v prevádzke tri geoparky, a to Banskobystrický, Banskoštiavnický a Novohradský.

Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti európskeho významu. Územia obsahujúce významné geologicko-geomorfologické črty negatívne ovplyvňujú nielen prírodné, ale najmä antropogénne faktory, čo kvôli ich zachovaniu pre ďalšie generácie vyvoláva potrebu ich ochrany. Úlohou organizácií geoparkov je zachovanie a predstavenie geovedných, krajinárskych, ekologických, archeologických, historických a kultúrnych hodnôt daného územia a prispieť k jeho hospodárskemu rozvoju.

 • Slovenské geoparky

  Geologické a geomorfologické črty území sú pamäťou formovania planéty Zem, a preto musia byť neoddeliteľnou súčasťou prírodného dedičstva, ktoré rovnako ako kultúrne dedičstvo predstavuje fenomény nevyčísliteľnej hodnoty. Geoparky sú kombináciou týchto hodnôt a spájajú ich do príťažlivého celku. Obzvlášť to platí v prípade Slovenska.
  Viac
 • Novohradský geopark

  Novohrad-Nógrád globálny geopark UNESCO je prvým medzinárodným geoparkom európskej i globálnej siete geoparkov UNESCO. Predstavuje územie bohaté na jedinečné geologické a prírodné hodnoty, kultúrno-historické dedičstvo, ľudové tradície, modernú kultúru či gastronómiu.
  Viac
 • Banskoštiavnický geopark

  Prvý geopark na území Slovenska vďaka nespornej jedinečnosti historického, kultúrno-spoločenského aj prírodného bohatstva predstavuje ďalšiu pridanú hodnotu nesmierne príťažlivej oblasti. Na rozsiahlom území sa nachádza takmer 1300 objektov výnimočnej hodnoty.
  Viac
 • Banskobystrický geopark

  Banskobystrický región je veľmi zaujímavý pestrou geologickou stavbou, ktorá dala vzniknúť rozmanitému reliéfu tejto časti Slovenska, ale aj bohatstvom nerastných surovín, najmä rudných.
  Viac