Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'37'' E17°6'23''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 5.3.2018 - 11.3.2018

Typ podujatia: výstava, prednáška, podujatie pre mladých, tvorivé dielne

Týždeň slovenských knižníc na celom Slovensku charakterizuje najrozmanitejšie spektrum činností a podujatí za účelom pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti. Chýbať pri tom nesmie ani najstaršia a najväčšia vedecká knižnica na Slovensku, Univerzitná knižnica v Bratislave.

Týždeň venovaný slovenským knižniciam sa zameriava na prezentáciu knižníc, knižnej kultúry, knihy a propagáciu významu čítania. Počas celého týždňa budú mať návštevníci knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska možnosť absolvovať množstvo zaujímavých aktivít. V historických priestoroch bratislavskej univerzitnej knižnice návštevníkov od 5. do 11. marca čakajú rôzne exkurzie, výstavy, prednášky a ďalšie sprievodné akcie.

Počas celého Týždňa slovenských knižníc budú v Univerzitnej odpúšťať poplatky z omeškania za nedodržanie výpožičnej lehoty pre používateľov a poplatky za registráciu, poskytovať bude aj bezplatné kópie článkov zo slovenských a zahraničných knižníc v rámci Medziknižničnej výpožičnej služby a Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby pre individuálnych používateľov na všetky požiadavky prijaté počas Týždňa slovenských knižníc a bezplatne vyhotoví aj rešerše z klasických a elektronických informačných zdrojov s vyhľadaním a spracovaním údajov k žiadanej problematike, téme či osobe na požiadanie používateľov.

V centrálnom dátovom archíve sa 5. marca o 15:30 a od 6. do 9. marca o 10:00 a 15:30 bude konať moderovaná exkurzia do Centrálneho dátového archívu. Návštevu by nemali vynechať tí, čo by sa chceli dozvedieť viac o systéme komplexného integrovaného dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, o spôsoboch jeho získavania, spracovania, ochrany a využitia. Knižnica ponúka možnosť prezentácie aj v anglickom jazyku.

Zaujímavá bude aj návšteva a prehliadka Hudobného kabinetu s ukážkami vyhľadávania v lístkových katalógoch a v on-line katalógu knižnice spolu s prezentáciou obsahu a možností práce s databázou Oxford Music Online - New Grove Dictionary. Súčasťou exkurzie bude možnosť hrania na želanie z pripraveného playlistu – výber hudby s témou prírody a malá výstava hudobných faksimile a iných hudobnín, ako aj hudobných časopisov v študovni Hudobného kabinetu. Prehliadky sú k dispozícii 5. marca o 15:00 a 17:00 a od 6. do 9. marca o 10:30, 15:00 a 17:00.

Od 5. do 9. marca o 16:00 sa v knižnici môžete vybrať na návštevu reštaurátorských pracovísk spojenú s odborným výkladom práce reštaurátora, ako aj s ukážkami poškodených a zreštaurovaných dokumentov. Návšteva a prehliadka Oddelenia digitalizačných služieb spojená s prezentáciou Digitálnej knižnice UKB – MediaInfo s tipmi ako ju najlepšie využívať, s ukážkami skenovania na jednotlivých skeneroch (Minolta, Bookeye, Treventus, Microform), spracovania naskenovaných dokumentov vo workflow a s vysvetlením služby Elektronická kniha na objednávku pod skratkou EoD 5. marca o 16:30 a od 6. do 9. marca o 11:00 a 16:30 ozrejmí napríklad aj to, ktoré knihy je možné digitalizovať celé.

V súčasnosti ovplyvňuje globálnu klímu ľudská činnosť a s ňou spojené znečisťovanie ovzdušia a životného prostredia. Prejavy a dopady klimatickej zmeny, respektíve globálneho otepľovania, sa dosť výrazne prejavili už aj na Slovensku. Prednáška o tom, či Slovensko v 21. storočí čaká klimatický zlom, sa zameria na zmenu klímy, jej dôsledky a na potrebu reagovať na tieto zmeny. Uskutoční sa 8. marca 2018 o 17:30 v seminárnej sále Univerzitnej knižnice.

Pripomienková výstava pred Študovňou elektronických dokumentov k 20. výročiu úmrtia Jozefa Telgárskeho bude prezentovať spisovateľskú, prekladateľskú, redakčnú a bibliografickú prácu z jeho pôsobenia v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Prístupná bude od 5. do 10. marca počas otváracích hodín. PhDr. Jozef Telgársky bol spisovateľ, prekladateľ, bibliograf, redaktor, ktorý pôsobil v UKB v rokoch 1984 – 1994.

Barokové nádvorie knižnice sa stane dejiskom Výstava z knižničného fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorej zámerom je ukázať knižničné dokumenty poškodené používateľmi – zničené, dočiarané, dotrhané, či ináč poškodené knihy v knižničných fondoch. Nechcené rarity alebo „vizitky“ čitateľov v knihách Univerzitnej knižnice si môžete prezrieť od 5. do 10. marca počas otváracích hodín.

Web: Univerzitná knižnica v Bratislave

Videogaléria