500 rokov reformácie na Slovensku

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Bratislava I, Bratislava

GPS: N48°9'6'' E17°5'10''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 12.9.2017 - 15.9.2017

Typ podujatia: gastronomické podujatie, kongres, konferencia, náboženské podujatie, TOP podujatie, prednáška, podujatie pre mladých

31. októbra 2017 si pripomenieme 500. výročie reformácie, ktorá sa začala vo Wittenbergu zverejnením 95 výpovedí proti odpustkovej praxi pochádzajúcich od Dr. Martina Luthera. Inak tomu nie je ani na Slovensku a jeho hlavnom meste.

Vzhľadom na to, že reformácia sa rýchlo udomácnila i na území dnešného Slovenska a odvtedy výrazne vplývala na duchovný, kultúrny, národný a spoločenský život, Vedecká rada Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa na svojom zasadnutí dňa 27. marca 2015 uzniesla, že si toto výročie pripomenie zorganizovaním reprezentatívneho medzinárodného sympózia s názvom „500 rokov reformácie na Slovensku“.

Organizátori sympózium nazvali „500 rokov reformácie na Slovensku“, aby mohli pozvať široké spektrum odborníkov nad rámec oblastí cirkevných dejín, teológie a histórie. Ich snahou je vytvoriť otvorený priestor pre predstavenie výskumu týkajúceho sa podstaty, recepcie a dopadu reformácie na duchovný, kultúrny, spoločenský a umelecký rozvoj Slovenska. Sympózium má byť ekumenicky otvorené, akademicky kritické aj interdisciplinárne spájajúce.

Okruhmi výskumu na konferencii budú historický, teologický (vrátane napríklad kritiky hermeneutiky a cirkevných otcov u reformátorov), literárno-kultúrny a umeleckosakrálny.

Jazykmi sympózia sú anglický, český, nemecký a slovenský jazyk. Vedecké príspevky v dĺžke 40 minút majú naplánovanú 15-minútovú diskusiu. Príspevky budú po sympóziu zverejnené vo forme medzinárodného zborníka.

Okrem odborného programu na účastníkov v posledný deň sympózia čakajú aj výlety v Bratislave a okolí podľa vlastného výberu.

PROGRAM

Utorok, 12. septembra
08:00 – 11:00 Registrácia
11:00 Slávnostné otvorenie sympózia
12:00 Slávnostná recepcia
13:15 Úvodná prednáška: Prof. Dr. Kolb
14:15 Prednáškový blok
15:15 Prestávka
15:30 Prednáškový blok
17:30 Prestávka
17:45 Prednáškový blok
18:45 Spoločná večera
Streda, 13. septembra
08:30 Prednáškový blok
10:30 Prestávka
11:00 Prednáškový blok
12:00 Obed
13:00 Prednáškový blok
13:00 Prednáškový blok
16:00 Prestávka
16:30 – 18:30 Prednáškový blok
Štvrtok, 14. septembra
08:30 Prednáškový blok
10:30 Prestávka
11:00 Prednáškový blok
12:00 Obed
13:00 Prednáškový blok
16:00 Prestávka
16:30 – 18:30 Prednáškový blok
18:30 Záver a zhodnotenie konferencie
Piatok, 15.09
Fakultatívny výlet podľa výberu:
1. Pamätník Chatama Sofera
2. Pezinský zámok so spoločným obedom a ochutnávkou malokarpatských vín


Medzinárodné vedecké sympózium pri príležitosti historického výročia osláv reformácie organizuje Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska. Hlási sa k nej 5,9 % populácie Slovenskej republiky. Vnútorná organizácia cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia.

Nad sympóziom prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky

Web: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Videogaléria